Yabla video uses of 内蒙古

shì
内蒙古 Nèiměnggǔ
呼和浩特 Hūhéhàotè
de
I'm from Hohehot Municipality, Inner Mongolia.
内蒙古 Nèiměnggǔ
乌兰浩特 Wūlánhàotè
Inner Mongolia, Ulan Hot.
en
然后 ránhòu
找到 zhǎodào
一家 yījiā
上面 shàngmian
xiě
zhe
正宗 zhèngzōng
内蒙古 Nèiměnggǔ
羊肉 yángròu
de
这个 zhège
涮羊肉 shuànyángròu
guǎn
then we found a lamb stew restaurant with the written words "authentic Inner Mongolian lamb".
jiù
cóng
饮食 yǐnshí
shàng
来说 láishuō
shì
来自 láizì
内蒙古 Nèiměnggǔ
de
姑娘 gūniang
In terms of food, I'm a girl from Inner Mongolia.
zài
北方 běifāng
zài
我的 wǒde
jiā
内蒙古 Nèiměnggǔ
In the north, in Inner Mongolia,
顶级 dǐngjí
de
yáng
róng
zhǐ
chǎn
zán
中国 Zhōngguó
内蒙古 Nèiměnggǔ
de
ā
ěr
巴斯 Bāsī
Top grade cashmere is produced only in Aerbasi in China's Inner Mongolia.
即将 jíjiāng
出场 chūchǎng
de
zhè
wèi
来自 láizì
内蒙古 Nèiměnggǔ
de
31 31
suì
航天 hángtiān
科研 kēyán
工作者 gōngzuòzhě
Yún
jié
The 31-year-old aeronautical research worker from Inner Mongolia about to perform, Yun Jie,