Yabla video uses of 内蒙

[内蒙 [Nèiměng
姑娘 gūniang
niàn
xiǎng
zhe
de
老家 lǎojiā
滋味, zīwèi,
dōng
温暖 wēnnuǎn
de
羊排 yángpái
dùn
萝卜] luóbo]
An Inner Mongolian girl misses the taste of home. A warm lamb chop with stewed turnips in the winter.
还有 háiyǒu
来自 láizì
内蒙 Nèiměng
high high
fān
全场 quánchǎng
de
音乐 yīnyuè
疯子 fēngzi
zhāng
wěi
There was also music-obsessed Zhang Wei from Inner Mongolia, who wowed the audience.