Yabla video uses of 内外

jiāng
wēn
chá
de
shuǐ
lìn
miàn
dào
yǎng
内外 nèiwài
温度 wēndù
协调 xiétiáo
de
作用 zuòyòng
Using warm tea to wash the outside of the teapot adjusts the temperature inside and outside of the pot
纹饰 wénshì
duō
mǎn
内外 nèiwài
and the decoration covers the whole of both the inside and outside.