Yabla video uses of 内地

筹集 chóují
le
笔钱 bǐqián
tuō
外国 wàiguó
朋友 péngyou
ne
gěi
带到 dàidào
内地 nèidì
lái
They gathered an amount of money, had a foreigner friend bring it to China
原来 yuánlái
发现 fāxiàn
原来 yuánlái
内地 nèidì
hěn
duō
朋友 péngyou
dōu
hěn
喜欢 xǐhuan
Supra Supra
dōu
hěn
支持 zhīchí
我们 wǒmen
In fact, we discovered that many people from mainland China like Supra and have been very supportive.
然后 ránhòu
回到 huídào
甚至 shènzhì
现在 xiànzài
zài
内地 nèidì
hěn
duō
工作 gōngzuò
and after that even going into mainland China for work...
荣誉 róngyù
téng
xùn
wǎng
星光 xīngguāng
diǎn
内地 nèidì
年度 niándù
电影 diànyǐng
女演员 nǚyǎnyuán
de
奖项 jiǎngxiàng
was awarded "Actress of the Year" by QQ's Hall of Fame.