Yabla video uses of 修正

而且 érqiě
huì
修正 xiūzhèng
原本 yuánběn
理性 lǐxìng
de
谈判 tánpàn
价格 jiàgé
变成 biànchéng
感性 gǎnxìng
wèi
导向 dǎoxiàng
and will amend an original reasonable negotiating price and turn to using sensibility as a guide.
而是 érshì
各自 gèzi
反省 fǎnxǐng
修正 xiūzhèng
自己 zìjǐ
zài
duàn
感情 gǎnqíng
de
失误 shīwù
but [rather] reflected upon themselves and fixed their problems in the relationship.