Yabla video uses of 以内

半个 bànge
yuè
以内 yǐnèi
装修 zhuāngxiū
搞定 gǎodìng
In half a month's time, renovations will be completed.
一般 yībān
shì
zài
分钟 fēnzhōng
或者 huòzhě
半个 bànge
小时 xiǎoshí
以内 yǐnèi
usually within a few minutes or half an hour.
叔叔 shūshu
nín
yǒu
高血压 gāoxuèyā
每日 měirì
控制 kòngzhì
yán
de
摄入量 shèrùliàng
zài
liù
以内 yǐnèi
Uncle, you have high blood pressure and you have to keep your salt intake within six grams.
zài
nián
以内 yǐnèi
卖出 màichū
jiāng
支付 zhīfù
较大 jiàodà
de
交易 jiāoyì
成本 chéngběn
shuì
jīn
If you sell within a year, you will pay a relatively large amount in transaction costs and taxes.
虽然 suīrán
不是 bùshì
zài
liǎng
小时 xiǎoshí
以内 yǐnèi
shòu
chū
de
但是 dànshì
感觉 gǎnjué
这种 zhèzhǒng
销售 xiāoshòu
渠道 qúdào
shì
非常 fēicháng
正确 zhèngquè
de
Even though they weren't sold within the two hours, I think this is a really good way to make sales.
你们 nǐmen
能不能 néngbùnéng
zài
liǎng
分钟 fēnzhōng
以内 yǐnèi
gěi
huà
组织 zǔzhī
jià
构图 gòutú
Can you, in under two minutues, draw me an organizational chart?
四十 sìshí
分钟 fēnzhōng
以内 yǐnèi
jiù
néng
dào
dào
他们 tāmen
jiā
jiù
chī
炸酱面 zhàjiàngmiàn
I'd arrive in forty minutes. When I got to their house, I'd eat Zha Jiang noodles.
zài
能力 nénglì
范围 fànwéi
以内 yǐnèi
可以 kěyǐ
完成 wánchéng
他们 tāmen
心愿 xīnyuàn
I will fulfill a wish of theirs within my means and power.