Yabla video uses of 五花肉

[河豚 [hétún
gān
五花肉 wǔhuāròu
cōng
Jiāng
suàn
辣椒] làjiāo]
Dried pufferfish, streaky pork, onion ginger garlic mix, chili.
接下来 jiēxiàlái
ne
就是 jiùshì
那个 nàge
五花肉 wǔhuāròu
yào
切块 qiēkuài
Next, we take the pork belly and slice it into pieces.