Yabla video uses of 中正

nǎi
piān
中正 Zhōngzhèng
So, in wrong there is right.
所以 suǒyǐ
蒋介石 JiǎngJièshí
zài
他自己 tāzìjǐ
de
文件 wénjiàn
shàng
签名 qiānmíng
shì
Jiǎng
中正 Zhōngzhèng
So, Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) signed his documents as Jiang Zhong Zheng.
我们 wǒmen
shuō
蒋介石 JiǎngJièshí
Jiǎng
中正 Zhōngzhèng
We say Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) and Jiang Zhongzheng.
蒋介石 JiǎngJièshí
自己 zìjǐ
chēng
自己 zìjǐ
jiào
中正 Zhōngzhèng
Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) called himself Zhong Zheng.
但是 dànshì
我们 wǒmen
不能 bùnéng
jiào
中正 Zhōngzhèng
But we cannot call him Jiang Zhong Zheng.
xìng
jiào
中正 Zhōngzhèng
His last name, he was called Zhongzheng.
他自己 tāzìjǐ
chēng
自己 zìjǐ
de
时候 shíhou
jiù
jiào
中正 Zhōngzhèng
He called himself Jiang Zhong Zheng.
我们 wǒmen
不能 bùnéng
shuō
Jiǎng
中正 Zhōngzhèng
We cannot say Jiang Zhong Zheng.