Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
av 导航
dǎo háng navigation
影音
yǐng yīn recorded media (CD and DVD); sound and movies
先锋
xiān fēng vanguard; pioneer
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:99recom』r9e9c1o1m1z5nfhrcom
导航 dǎo háng navigation
影音 yǐng yīn recorded media (CD and DVD); sound and movies
先锋 xiān fēng vanguard; pioneer
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL