Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
ag8 亚洲
Yà zhōu Asia; abbr. for 亞細亞洲|亚细亚洲[Ya4 xi4 ya4 Zhou1]
游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
国际
guó jì international
平台
píng tái platform; terrace; flat-roofed building
『YB909CC』Y9B0C9Cr5555j3pl
亚洲 Yà zhōu Asia; abbr. for 亞細亞洲|亚细亚洲[Ya4 xi4 ya4 Zhou1]
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
国际 guó jì international
平台 píng tái platform; terrace; flat-roofed building