Try Yabla Free for 15 Days

Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
访问
fǎng wèn to visit; to call on; to interview; CL:次[ci4]
:bb77net 体育
tǐ yù sports; physical education
博彩
bó cǎi lottery
app( 中国
Zhōng guó China
有限公司
yǒu xiàn gōng sī limited company; corporation
yxm
访问 fǎng wèn to visit; to call on; to interview; CL:次[ci4]
体育 tǐ yù sports; physical education
博彩 bó cǎi lottery
中国 Zhōng guó China
有限公司 yǒu xiàn gōng sī limited company; corporation