Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
黔西南布依族苗族自治州
Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Xing'yi city 興義市|兴义市
黔西南布依族苗族自治州 Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Xing'yi city 興義市|兴义市