Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
靴子
xuē zi boots
av 封面
fēng miàn cover (of a publication)
番号
fān hào number of military unit
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:99recom』r9e9c1o1m12qquo0
靴子 xuē zi boots
封面 fēng miàn cover (of a publication)
番号 fān hào number of military unit
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL