Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
阿克塞哈萨克族自治县
Ā kè sài Hā sà kè zú zì zhì xiàn Aksai Kazakh autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu
阿克塞哈萨克族自治县 Ā kè sài Hā sà kè zú zì zhì xiàn Aksai Kazakh autonomous county in Jiuquan 酒泉, Gansu