Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
迪拜
Dí bài Dubai (also 杜拜[Du4 bai4])
皇宫
huáng gōng imperial palace
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:ff00co』F2F4Y5L8vxvdv7rt5
迪拜 Dí bài Dubai (also 杜拜[Du4 bai4])
皇宫 huáng gōng imperial palace
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL