Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
联合国难民事务高级专员办事处
Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)
联合国难民事务高级专员办事处 Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù Office of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)