Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
联合国气候变化框架公约
Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē United Nations Framework Convention on Climate Change
联合国气候变化框架公约 Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē United Nations Framework Convention on Climate Change