Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
, 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
, 真人
zhēn rén actual person; in the flesh; Daoist spiritual master
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
,【 游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
33kk66com】 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
论坛
lùn tán forum (for discussion)
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
规则
guī zé rule; regulation; rules and regulations
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
技巧
jì qiǎo skill; technique
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
平台
píng tái platform; terrace; flat-roofed building
推荐
tuī jiàn to recommend; recommendation
博彩
bó cǎi lottery
平台
píng tái platform; terrace; flat-roofed building
33kk66com】
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
真人 zhēn rén actual person; in the flesh; Daoist spiritual master
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
论坛 lùn tán forum (for discussion)
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
规则 guī zé rule; regulation; rules and regulations
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
技巧 jì qiǎo skill; technique
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
平台 píng tái platform; terrace; flat-roofed building
推荐 tuī jiàn to recommend; recommendation
博彩 bó cǎi lottery
平台 píng tái platform; terrace; flat-roofed building