Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
, 真人
zhēn rén actual person; in the flesh; Daoist spiritual master
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网站
wǎng zhàn website; network station; node
,【 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
33kk66com】 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
规则
guī zé rule; regulation; rules and regulations
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
在线
zài xiàn online
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
技巧
jì qiǎo skill; technique
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
论坛
lùn tán forum (for discussion)
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
, 百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
规则
guī zé rule; regulation; rules and regulations
biǎo exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
biǎo wrist or pocket watch
, 赌场
dǔ chǎng casino
百家乐
Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
赌博
dǔ bó to gamble
平台
píng tái platform; terrace; flat-roofed building
33kk66com】
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
真人 zhēn rén actual person; in the flesh; Daoist spiritual master
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网站 wǎng zhàn website; network station; node
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
规则 guī zé rule; regulation; rules and regulations
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
在线 zài xiàn online
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
技巧 jì qiǎo skill; technique
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
论坛 lùn tán forum (for discussion)
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
规则 guī zé rule; regulation; rules and regulations
biǎo exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
biǎo wrist or pocket watch
赌场 dǔ chǎng casino
百家乐 Bǎi jiā lè Baccarat (loanword)
Bǎi jiá lè Baccarat (loanword)
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
赌博 dǔ bó to gamble
平台 píng tái platform; terrace; flat-roofed building