Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
湘西土家族苗族自治州
Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首
湘西土家族苗族自治州 Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首