Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
江城哈尼族彝族自治县
Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú zì zhì xiàn Jiangcheng Hani and Yi autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan
江城哈尼族彝族自治县 Jiāng chéng Hā ní zú Yí zú zì zhì xiàn Jiangcheng Hani and Yi autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan