Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
正电子发射计算机断层
zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng PET, positron emission tomography (medical imaging method)
正电子发射计算机断层 zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng PET, positron emission tomography (medical imaging method)