Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
正电子发射断层照相术
zhèng diàn zǐ fā shè duàn céng zhào xiāng shù positron emission tomography (PET)
正电子发射断层照相术 zhèng diàn zǐ fā shè duàn céng zhào xiāng shù positron emission tomography (PET)