Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
既要当婊子又要立牌坊
jì yào dāng biǎo zi yòu yào lì pái fāng see 又想當婊子又想立牌坊|又想当婊子又想立牌坊[you4 xiang3 dang1 biao3 zi5 you4 xiang3 li4 pai2 fang1]
既要当婊子又要立牌坊 jì yào dāng biǎo zi yòu yào lì pái fāng see 又想當婊子又想立牌坊|又想当婊子又想立牌坊[you4 xiang3 dang1 biao3 zi5 you4 xiang3 li4 pai2 fang1]