Try Yabla Free for 15 Days

Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
xīn new; newly; meso- (chemistry)
Xīn abbr. for Xinjiang 新疆[Xin1 jiang1] or Singapore 新加坡[Xin1 jia1 po1]; surname Xin
葡萄
pú tao grape
平台
píng tái platform; terrace; flat-roofed building
8883 下载
xià zǎi to download; also pr. [xia4 zai4]
中国
Zhōng guó China
有限公司
yǒu xiàn gōng sī limited company; corporation
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:bt44net ani
xīn new; newly; meso- (chemistry)
Xīn abbr. for Xinjiang 新疆[Xin1 jiang1] or Singapore 新加坡[Xin1 jia1 po1]; surname Xin
葡萄 pú tao grape
平台 píng tái platform; terrace; flat-roofed building
下载 xià zǎi to download; also pr. [xia4 zai4]
中国 Zhōng guó China
有限公司 yǒu xiàn gōng sī limited company; corporation
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL