Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
救人一命胜造七级浮屠
jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú saving a life is more meritorious than building a seven-floor pagoda (idiom)
救人一命胜造七级浮屠 jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú saving a life is more meritorious than building a seven-floor pagoda (idiom)