Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
授人以鱼不如授人以渔
shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime; knowledge is the best charity
授人以鱼不如授人以渔 shòu rén yǐ yú bù rú shòu rén yǐ yú give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime; knowledge is the best charity