Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
授之以鱼不如授之以渔
shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime (idiom)
授之以鱼不如授之以渔 shòu zhī yǐ yú bù rú shòu zhī yǐ yú give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime (idiom)