Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
密闭式循环再呼吸水肺系统
mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng closed-circuit rebreather scuba (diving)
密闭式循环再呼吸水肺系统 mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng closed-circuit rebreather scuba (diving)