Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
实践是检验真理的唯一标准
shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
实践是检验真理的唯一标准 shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)