Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
天堂
tiān táng paradise; heaven
wǎng net; network
av 不要
bù yào don't!; must not
播放
bō fàng to broadcast; to transmit
device; tool; utensil; CL:臺|台[tai2]
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:99recom』r9e9c1o1m1kupnfqcom
天堂 tiān táng paradise; heaven
wǎng net; network
不要 bù yào don't!; must not
播放 bō fàng to broadcast; to transmit
device; tool; utensil; CL:臺|台[tai2]
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL