Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
国家标准化管理委员会
Guó jiā Biāo zhǔn huà Guǎn lǐ Wěi yuán huì Standardization Administration of PRC (SAC)
guó jiā biāo zhǔn huà guǎn lǐ wěi yuán huì Standardization administration of PRC SAC
国家标准化管理委员会 Guó jiā Biāo zhǔn huà Guǎn lǐ Wěi yuán huì Standardization Administration of PRC (SAC)
guó jiā biāo zhǔn huà guǎn lǐ wěi yuán huì Standardization administration of PRC SAC