Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
围场满族蒙古族自治县
Wéi chǎng Mǎn zú Měng gǔ zú zì zhì xiàn Weichang Manchu and Mongol autonomous county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei
围场满族蒙古族自治县 Wéi chǎng Mǎn zú Měng gǔ zú zì zhì xiàn Weichang Manchu and Mongol autonomous county in Chengde 承德[Cheng2 de2], Hebei