Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
可擦写可编程只读存储器
kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì EPROM; Erasable programmable read-only memory
可擦写可编程只读存储器 kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì EPROM; Erasable programmable read-only memory