Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
古根罕喷喷气推进研究中心
Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
古根罕喷喷气推进研究中心 Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)