Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
冠状动脉旁路移植手术
guān zhuàng dòng mài páng lù yí zhí shǒu shù coronary bypass operation
guān zhuàng dòng mài páng lù yí zhí shǒu shù coronary bypass operation
冠状动脉旁路移植手术 guān zhuàng dòng mài páng lù yí zhí shǒu shù coronary bypass operation
guān zhuàng dòng mài páng lù yí zhí shǒu shù coronary bypass operation