Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
临时澳门市政执行委员会
lín shí Ào mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì Provisional Municipal Council of Macau; Câmara Municipal de Macau Provisória
临时澳门市政执行委员会 lín shí Ào mén shì zhèng zhí xíng wěi yuán huì Provisional Municipal Council of Macau; Câmara Municipal de Macau Provisória