Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
东突厥斯坦伊斯兰运动
Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng East Turkestan Islamic Movement (ETIM)
Dōng tū jué sī tǎn yī sī lán yùn dòng East Turkestan Islamic movement ETIM
东突厥斯坦伊斯兰运动 Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng East Turkestan Islamic Movement (ETIM)
Dōng tū jué sī tǎn yī sī lán yùn dòng East Turkestan Islamic movement ETIM