Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
一年被蛇咬十年怕井绳
yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (idiom); once bitten twice shy
一年被蛇咬十年怕井绳 yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (idiom); once bitten twice shy