Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:ff00co』 澳门
Ào mén Macao; Aomen; Macau
银河
yín hé Milky Way; our galaxy
Yín hé Milky Way; our galaxy
苹果
píng guǒ apple; CL:個|个[ge4],顆|颗[ke1]
专卖店
zhuān mài diàn specialty store
F2F4Y5L8xxhnnzvft
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
澳门 Ào mén Macao; Aomen; Macau
银河 yín hé Milky Way; our galaxy
Yín hé Milky Way; our galaxy
苹果 píng guǒ apple; CL:個|个[ge4],顆|颗[ke1]
专卖店 zhuān mài diàn specialty store