Try Yabla Free for 15 Days

Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:cc77net 凤凰
Fèng huáng Fenghuang county in Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1]
fèng huáng phoenix
彩票
cǎi piào lottery ticket
app 下载
xià zǎi to download; also pr. [xia4 zai4]
维基百科
Wéi jī bǎi kē Wikipedia (online encyclopedia)
Wéi jī Bǎi kē Wikipedia (online encyclopedia)
kdw
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
凤凰 Fèng huáng Fenghuang county in Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1]
fèng huáng phoenix
彩票 cǎi piào lottery ticket
下载 xià zǎi to download; also pr. [xia4 zai4]
维基百科 Wéi jī bǎi kē Wikipedia (online encyclopedia)
Wéi jī Bǎi kē Wikipedia (online encyclopedia)