Try Yabla Free for 15 Days

Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:bt44net 威尼斯
Wēi ní sī Venice; Venezia
rén man; person; people; CL:個|个[ge4],位[wei4]
会员
huì yuán member
注册
zhù cè to register; to enroll
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL
威尼斯 Wēi ní sī Venice; Venezia
rén man; person; people; CL:個|个[ge4],位[wei4]
会员 huì yuán member
注册 zhù cè to register; to enroll