Try Yabla Free for 15 Days

Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
vx22net 威尼斯
Wēi ní sī Venice; Venezia
赌博
dǔ bó to gamble
游戏
yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
中国
Zhōng guó China
有限公司
yǒu xiàn gōng sī limited company; corporation
威尼斯 Wēi ní sī Venice; Venezia
赌博 dǔ bó to gamble
游戏 yóu xì game; CL:場|场[chang3]; to play
中国 Zhōng guó China
有限公司 yǒu xiàn gōng sī limited company; corporation