Chinese English Pinyin Dictionary

Segmented Definitions for
av 电影
diàn yǐng movie; film; CL:部[bu4],片[pian4],幕[mu4],場|场[chang3]
在线
zài xiàn online
免费
miǎn fèi free (of charge)
播放
bō fàng to broadcast; to transmit
网址
wǎng zhǐ website; web address; URL
:99recom』r9e9c1o1m1yimuiqgovcom
电影 diàn yǐng movie; film; CL:部[bu4],片[pian4],幕[mu4],場|场[chang3]
在线 zài xiàn online
免费 miǎn fèi free (of charge)
播放 bō fàng to broadcast; to transmit
网址 wǎng zhǐ website; web address; URL